Nädip sargyt etmeli

1.Bizden soraýan maşynlaryňyzyň sanyna baha bereris we derrew karar berip bilersiňiz, proses çalt.

 

 

 

2.Eger bahalar we söwda şertleri size laýyk bolsa, size proforma hasap-faktura ibereris. TT ýa-da LC tölegini tertipleşdiriň

 

 

 

3. Töleg tassyklanandan soň, proforma hasap-fakturasyndaky söwda şertlerine laýyklykda enjamy ibereris.


0f2b06b71b81d66594a2b16677d6d15