របៀបបញ្ជា

1. យើងនឹងដកស្រង់អ្នកពីតម្លៃសម្រាប់ចំនួនម៉ាស៊ីនដែលអ្នកកំពុងសាកសួរ ហើយដំណើរការគឺរហ័ស ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗ។

 

 

 

2.ប្រសិនបើតម្លៃ និងលក្ខខណ្ឌនៃការជួញដូរគឺយល់ព្រមចំពោះអ្នក យើងនឹងផ្ញើវិក្កយបត្រ proforma ដល់អ្នក។ សូមរៀបចំការទូទាត់ដោយ TT ឬ LC

 

 

 

3.After confirmation of payment, we will send the machine according to the trading terms in the proforma invoice.


0f2b06b71b81d66594a2b16677d6d15